กิจกรรม 5ส-หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้กำหนดการจัดกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day)

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น.

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

X