เครื่องแบบและการแต่งกาย

เครื่องแบบและการแต่งกาย

ชุดพิธีการ

ชุดนักศึกษา
(ชั้นปรีคลินิก)

ชุดนักศึกษา
(ชั้นคลินิก)

ชุดปฏิบัติการ
(ชั้นปรีคลินิก)

ชุดปฏิบัติการ
(ชั้นคลินิก)

X