รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลและความภาคภูมิใจ

1. อาจารย์ ทันตแพทย์ณัฐพล ถินสถิตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน

รางวัลอาจารย์ทันตแพทย์ดีเด่น เนื่องในวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2563

1. อาจารย์ ทันตแพทย์คณุตม์ แก้วสุวรรณะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น

          รางวัลผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการสอน ปี 2562 ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบรอบ 29 ปี วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

2. อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงวันทนา พุฒิภาษ
          เข้ารับโล่กิตติการ (บุคคลและหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ยิ่งต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) เนื่องในงานคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 30 ปี วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิงพัชรี กัมพลานนท์
          เข้ารับโล่กิตติการ (บุคคลและหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ยิ่งต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) เนื่องในงานคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 30 ปี วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

4. อาจารย์ ทันตแพทย์กฤชพิชญากรณ์ สังหาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพช่องปากเด็ก           เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับพนักงานผู้มีผลงานดีเด่นด้านการสอน เนื่องในงานคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 30 ปี วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
 
รางวัลอาจารย์ทันตแพทย์ดีเด่น เนื่องในวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2562

1. อาจารย์ ทันตแพทย์นนทวัฒน์ ชื่นศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ     

                   เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “รางวัลทันตแพทยศาสตร์ดีเยี่ยม ประจำปี 2561” ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561


2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

                   รางวัล Outstanding Poster Award เรื่อง “Clinical effect of mouth-spray containing Piper longum extract nanoparticle on gingivitis” สาขา Medicine and Dentistry ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (The 1st International Conference on Healthcare Science and Technology) ณ โรงแรมแคนทารี่ โคราช จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


1. อาจารย์ ทันตแพทย์วัชรพล ทิศกระโทก อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

                   รางวัล Travel award for the recognition of the outstanding abstract เนื่องในงาน 7th Hiroshima Conference on education and science in dentistry ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2561


2. อาจารย์ ทันตแพทย์คณุตม์ แก้วสุวรรณะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น 

                   นำเสนอผลงาน เรื่อง “Evaluation of the depth of tubular penetration of the calcium silicate based sealer using SEM: An in vitro study” ในงานประชุม 96th General Session & Exhibition of the International Association for Dental Research ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2561


3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ดร.ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

                   นำเสนอผลงาน เรื่อง “Dental Plaque Rebound And Related factors During Supporting Periodontal therapy” ในงานประชุม 96th General Session & Exhibition of the International Association for Dental Research ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2561

1. นางสาวเจษฎา ริดสันเทียะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รางวัลบุคลากรสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ดีเด่น เนื่องในวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2563

1. นางสาวเจษฎา ริดสันเทียะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รางวัลบุคลากรสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ดีเด่น เนื่องในวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2562

1. B6129989 นักศึกษาทันตแพทย์ไตรรัตน์ สันติพงษ์ไพบูลย์

รางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่น เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563 


2. B5864461 นักศึกษาทันตแพทย์รชฏ ศรีระทัศน์

ได้รับรางวัล ‘’หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์’’ พร้อมเงินทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท จากทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ


3. B6238919 นักศึกษาทันตแพทย์กฤติญา อุบลวัฒน์

 

ได้รับรางวัล ‘’ผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ’’ พร้อมเข็มเกียรติยศ จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง 301 และ 302 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

 

1. B5961092 นางสาวปิยมาภรณ์ รัตน์วิเศษ  

รางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่น เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562 

X