ห้องปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางคลินิกสุขภาพช่องปาก

ห้องปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางคลินิกสุขภาพช่องปาก

ห้องปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางคลินิกสุขภาพช่องปากจำลอง (Clinical Oral Health Care Skill Development Simulation Laboratory)

        ความจุ 45 ที่นั่ง ประกอบด้วยชุดหุ่นผู้ป่วยจำลองและอุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติการให้การรักษาทางทันตกรรม จำนวน 40 ชุด และชุดเนวิเกเตอร์ สำหรับประเมินผลการฝึกทักษะทางทันตกรรม 5 ชุด สำหรับฝึกปฏิบัติการในกลุ่มสาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ วิทยาเอนโดดอนต์ ศัลยศาสตร์ช่องปากทันตกรรมสำหรับเด็กและปริทันตวิทยา

ห้องปฏิบัติการพัฒนาทักษะประดิษฐ์ทางทันตกรรม 1 (Dental Prosthesis Skill Development Laboratory 1)

          ความจุ 40 ที่นั่ง สำหรับฝึกปฏิบัติทางทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมจัดฟัน

ห้องปฏิบัติการพัฒนาทักษะประดิษฐ์ทางทันตกรรม 2 (Dental Prosthesis Skill Development Laboratory 2)

          สำหรับฝึกปฏิบัติทางทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมจัดฟัน

ห้องปฏิบัติการคลินิกสุขภาพช่องปากเสมือนจริง (Virtual Oral Health Care Clinic Laboratory)

          ประกอบด้วยเก้าอี้ทันตกรรม เพื่อสาธิตการให้การรักษาในผู้ป่วย

ห้องปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางทันตรังสีวิทยา (Oral Radiology Skill Development Laboratory)

          สำหรับฝึกปฏิบัติการทางทันตรังสี

X