หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ชั้นปีที่ 1

          เรียนวิชาศึกษาทั่วไป เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การคิดเพื่อการพัฒนา มนุษย์กับวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วไป มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ฯลฯ โดยเรียนร่วมกับนักศึกษาแพทย์เป็นส่วนใหญ่

ชั้นปีที่ 2-3

          เรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนชนบทศึกษาทางการแพทย์) วิชาชีพทันตแพทย์ (สุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน สุขภาพช่องปากของบุคคลวัยต่างๆ ทักษะทางคลินิกทันตกรรม ฯลฯ) ฝึกภาคสนามในโรงพยาบาลชุมชนต่างๆ โดยเรียนร่วมกับนักศึกษาแพทย์เป็นส่วนใหญ่

ชั้นปีที่ 4

          เรียนวิชาเฉพาะทางด้านวิชาชีพทันตแพทย์ ทฤษฎีและฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการ

ชั้นปีที่ 5-6

          เรียนวิชาเฉพาะทางด้านวิชาชีพทันตแพทย์ โดยฝึกปฏิบัติงานในสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และในโรงพยาบาลกลุ่มนครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)

X