คณาจารย์ / บุคลากร

คณาจารย์ / บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ยุพิน ส่งไพศาล
คณบดี

E-mail : syupin@sut.ac.th
Tel. 3583 Fax. 3580

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์
รองคณบดี

E-mail : paiboonj@sut.ac.th
Tel. 4771  Fax. 3580

อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงนยนี ยศพล
หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น

E-mail : nayanee.yo@sut.ac.th
Tel. 3592  Fax. 3580

อาจารย์ ทันตแพทย์ วินัย จีนโน
หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้ใหญ่

E-mail : jeennodent@sut.ac.th
Tel. 3592  Fax. 3580

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์
ดร.ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

E-mail : paiboonj@sut.ac.th
Tel. 4771  Fax. 3580

นางจารุณี ผลมาตย์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

E-mail : jarunee@sut.ac.th
Tel. 3560  Fax. 3580

นางพัทธ์ธีรา อ่อนคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : phutthira@sut.ac.th
Tel. 3592  Fax. 3580

นางสาวณภัทรารัตน์ บุญนอก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : napatra@sut.ac.th
Tel. 3592  Fax. 3580

น.ส.เสาวณีย์ ภูหัวไร่
พนักงานธุรการ
E-mail : saowanee.p@sut.ac.th
Tel. 3592  Fax. 3580

อาจารย์ ทันตแพทย์ณัฐพล ถินสถิตย์
อาจารย์
E-mail : natthapol@sut.ac.th
Tel. 3592  Fax. 3580

อาจารย์ ดร.สุภัทรญาณ ทองจิตร
อาจารย์
E-mail : thongjit.sup@g.sut.ac.th
Tel. 3592  Fax. 3580

อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงจันทรา จิตต์งามกุศล
อาจารย์
E-mail : jantra@sut.ac.th​
Tel. 3592  Fax. 3580

นายณัฐพล คงเพ็ชร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : nattaphon@sut.ac.th
Tel. 3592  Fax. 3580

อาจารย์ ทันตแพทย์กฤชพิชญากรณ์ สังหาร
อาจารย์
E-mail : krispijyakorn@sut.ac.th
Tel. 3592  Fax. 3580

อาจารย์ ทันตแพทย์นนทวัฒน์ ชื่นศิริ
อาจารย์
E-mail : cnontawat@sut.ac.th
Tel. 3592  Fax. 3580

 

อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงเพิ่งเฉลย ธรรมาณิชานนท์
อาจารย์
E-mail : chaleoy@sut.ac.th
Tel. 3592  Fax. 3580

อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงอรการณ์ สืบสมาน
อาจารย์
E-mail : s_orakarn@sut.ac.th
Tel. 3592  Fax. 3580

อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงขอขวัญ จริยะธีรวงศ์
อาจารย์
E-mail : korkuan@sut.ac.th
Tel. 3592  Fax. 3580

นางสาวสาลินี ผิวเพ็ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : salinee.pp@sut.ac.th
Tel. 3593  Fax. 3580

อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงนยนี ยศพล
หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น
E-mail : nayanee.yo@sut.ac.th
Tel. 3592  Fax. 3580

อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงศิริมาศ เลิศชาคร
อาจารย์
E-mail : sirimas.l@sut.ac.th
Tel. 3592  Fax. 3580

อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงจิดาภา ธนบดี
อาจารย์
E-mail : jidapa.t@sut.ac.th
Tel. 3592  Fax. 3580

อาจารย์ ทันตแพทย์คณุตม์ แก้วสุวรรณะ
อาจารย์
E-mail : k.kaew@sut.ac.th
Tel. 3592  Fax. 3580

นางสาวกัณฐมณี มณีประภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : wachiraporn@sut.ac.th
Tel.3592 Fax.3580

อาจารย์ ทันตแพทย์วินัย จีนโน
หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้ใหญ่
E-mail : jeennodent@sut.ac.th
Tel. 3592  Fax. 3580

อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงเกศกัญญา มีศีล
อาจารย์
E-mail : kedkanya@sut.ac.th
Tel. 3592  Fax. 3580

อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงกันยา มาสุธน
อาจารย์
E-mail : –
Tel. 3592  Fax. 3580

อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงปวรวรรณ ฤทธิพากร
อาจารย์
E-mail : r.paw@sut.ac.th
Tel. 3592  Fax. 3580

อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงอินทิวร ริยะจันทร์
อาจารย์
E-mail : inthiworn.ryc@sut.ac.th
Tel. 3592  Fax. 3580

อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงพิมพ์ชนก คุณานุปถัมภ์
อาจารย์
E-mail : phimchanok.k@sut.ac.th
Tel. 3592  Fax. 3580

น.ส.พิมพ์ดาว แสงครบุรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : pimdaw@sut.ac.th
Tel. 3592  Fax. 3580

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ดร.ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
E-mail : paiboonj@sut.ac.th
Tel. 4771  Fax. 3580

อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงจุฑามาศ เทพไชย
อาจารย์
E-mail : jutadtpr@sut.ac.th
Tel. 3592  Fax. 3580

อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงณัฐกานต์ รุ่งโรจน์วิทยา
อาจารย์
E-mail : nuttakarn@sut.ac.th
Tel. 3592  Fax. 3580

อาจารย์ ทันตแพทย์กฤตภูดิส สุทธสัทธากฤต
อาจารย์
E-mail : kritphudis@sut.ac.th
Tel. 3592  Fax. 3580

อาจารย์ ทันตแพทย์วัชรพล ทิศกระโทก
อาจารย์
E-mail : watcharaphol@sut.ac.th
Tel. 3592  Fax. 3580

อาจารย์ ทันตแพทย์จินตวัต ดุลย์จินดาชบาพร
อาจารย์
E-mail : gintawat@sut.ac.th
Tel. 3592  Fax. 3580

อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงธนาภรณ์ มงคลงามเจริญ
อาจารย์
E-mail : thanaporn.m@sut.ac.th
Tel. 3592  Fax. 3580

อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงฑีนาก์ ดิลกวณิช
อาจารย์
E-mail : teena@sut.ac.th
Tel. 3592  Fax. 3580

นายสามารถ สารบรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : samart.s@sut.ac.th
Tel. 3592  Fax. 3580

นางสาวเจษฎา ริดสันเทียะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : jatsada_me@sut.ac.th
Tel. 3593  Fax. 3580

น.ส.ฐิติมาพร คำทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : thitimaporn@sut.ac.th
Tel. 3592  Fax. 3580

นางสาวน้ำทิพย์ น่วมไธสง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : namthip@sut.ac.th
Tel. 4771  Fax. 3580

X