ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก

วิศวกรรมเซรามิกจัดเป็นสาขาเฉพาะทางที่ยังขาดแคลนอย่างมากในประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งเดียวที่เปิดสอนทางด้านวิศวกรรมเซรามิก เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเซรามิก ให้สามารถประกอบวิชาชีพบนพื้นฐานความรู้และทักษะทางด้านวิศวกรรมเซรามิก รวมถึงสามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ

 

X