ระดับปริญญาตรี โท เอก

ระดับปริญญาตรี โท เอก

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) << ดาวโหลดที่นี่

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) << ดาวโหลดที่นี่

ระดับปริญญาโทและเอก

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
  (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) << ดาวโหลดที่นี่

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
  (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) << ดาวโหลดที่นี่

X