ระดับปริญญาตรี โท เอก

ระดับปริญญาตรี โท เอก

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) << ดาวโหลดที่นี่
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) << ดาวโหลดที่นี่

ระดับปริญญาโทและเอก

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) << ดาวโหลดที่นี่
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2558)<< ดาวโหลดที่นี่
X