congratulations

Congratulations,

ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร. ศรัญญา กาญจนวัฒนา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ในการได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF)
ระดับ “เมธีการสอน (Fellow)”

คณาจารย์พี่เลี้ยง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์ (FHEA) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจากาจ จอมโนนเขวา (FHEA)

สนับสนุนการสมัครโดย ฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล สถานพัฒนาคณาจารย์
ภายใต้โครงการ SUT Fellowship Brotherhood 2021

X