วิศวกรรมธรณี – จัดอบรม สำรวจน้ำบาดาลและสร้างแผนที่อุทกธรณีวิทยา

ลักสูตรวิศวกรรมธรณีขอเชิญเข้าร่วมอบรมพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญ
“การสำรวจน้ำบาดาลและสร้างแผนที่อุทกธรณีวิทยา”
โดย ดร.ทัศนีย์ เนตรทัศน์
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนางานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ณ ห้อง B2103 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563
8.30-9.00 ลงทะเบียน / หัวหน้าสาขาวิชากล่าวเปิดกิจกรรม
9.00-10.00 หัวข้อสถานการณ์ทรัพยากรน้ำบาดาลในประเทศไทย
10.00-12.00 หัวข้อกระบวนการสำรวจน้ำบาดาล
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 หัวข้อการสำรวจน้ำบาดาลโดยวิธีการทางธรณีฟิสิกส์

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563
9.00-10.30 หัวข้อการจำแนกคุณภาพน้ำบาดาล
10.30-12.00 หัวข้อการทำแผนที่อุทกธรณีวิทยา
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.30 หัวข้อการทำแผนที่อุทกธรณีวิทยา (ต่อ)
15.30-16.00 สรุป ซักถาม ปิดกิจกรรม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 044-224441 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
ทุกกิจกรรมเป็นไปตามแนวทางมาตรการทางสาธารณสุขของการเฝ้าระวัง COVID-19 

X