ระดับปริญญาตรี2

ระดับปริญญาตรี2

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

“ผลิตบัณฑิตวิศวกรอุตสาหการ ที่มีความรู้ที่ทันสมัยและสากล มีความชำนาญในการลงมือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และ สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปได้อีกทั้งสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความอดทนต่อปัญหา อุปสรรค และแรงกดดันต่าง ๆ ได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการมีพื้นฐานกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหา โดยอาศัยหลักการดำเนินการวิจัยที่ถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งเป็นผู้ที่รู้จักแสวงหาความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ อันจะเป็นการพัฒนาตน พัฒนาองค์กร ตลอดจนสังคมและประเทศชาติต่อไป”

 

รหัสและชื่อหลักสูตร

-ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
-ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

-ชื่อเต็ม (ไทย)      : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
-ชื่อย่อ (ไทย)       : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
-ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
-ชื่อย่อ (อังกฤษ)   : B.Eng. (Industrial Engineering)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

– ไม่น้อยกว่า 188 หน่วยกิต

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

– วิศวกรอุตสาหการในทุกองค์กร
– วิศวกรควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
– วิศวกรความปลอดภัย
– วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต
– วิศวกรขาย
– วิศวกรออกแบบ
– วิศวกรประเมินโครงการสินเชื่อ
– วิศวกรดูแลระบบโลจิสติกส์ในหน่วยงานบริการ เช่น ศูนย์กระจายสินค้า การขนส่ง
– วิศวกรซ่อมบำรุงรักษา

 

X