คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญชลา สุดตาชาติ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
kanchala@sut.ac.th
0-44-22-4708
Fax. 4613

อาจารย์ ดร.จิตติมา วระกุล


อาจารย์
jittima@sut.ac.th
0-44-22-4678
Fax. 4494

อาจารย์ พีรวัส บุญภึก


อาจารย์
perawat@sut.ac.th
0-44-22-4552
Fax. 4411

อาจารย์ ดร.ประเสริฐ เอ่งฉ้วน


อาจารย์
prasert.a@sut.ac.th
0-44-22-4272
Fax. 4494

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด


หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
wanwanut@sut.ac.th
0-44-22-4676
Fax.4494

อาจารย์ ดร.วรวัฒน์ ลวนนท์


อาจารย์
Worawat.Law@sut.ac.th
0-44-22-3566
Fax. 4494

อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์


รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาวิศกรรมศาสตร์
somsaksi@sut.ac.th
0-44-22-4286
Fax. 4220

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

X