วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมการผลิตนั้น สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตมีภารกิจที่จะสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการผลิตสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประกอบการผลิตทางอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. ด้านการผลิตสมัยใหม่ทางอุตสาหกรรม
  2. ด้านการออกแบบและวิเคราะห์ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
  3. ด้านออกแบบและควบคุมระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
X