วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมในระดับสากล เป็นที่พึ่งทางวิชาการให้กับภาคอุตสาหกรรมและชุมชม

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมการผลิต และวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังสม สร้างสรรค์งานวิจัยประยุกต์ และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมและชุมชน เพื่อปรับแปลง ถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการวิชาการแก่อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภารกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมการผลิตและวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังสมให้กับอุตสาหกรรมและชุมชนภายในประเทศ และอาเซียน

  2. พัฒนางานวิจัยประยุกต์และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม และความต้องการของชุมชน

  3. ให้บริการทางวิชาการแก่อุตสาหกรรม และชุมชน

  4. ปรับแปลง ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และชุมชน

  5. ให้การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย

X