ทุนการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา

ทุนการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา

1. ทุนกิตติบัณฑิต

คุณสมบัติผู้รับทุน :

 1. เป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในระดับเกียรตินิยมแล้ว ไม่เกิน 2 ปีการศึกษา สำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และไม่เกิน 5 ปีการศึกษาสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
 2. มีสถาณภาพเป็นนักศึกษาสามัญ
 3. ไม่รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้ว

หมายเหตุ : เป็นทุนการศึกษาที่ยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดใน

แผนการศึกษาของหลักสูตร และได้รับเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน  ละ 10,000 บาท และมีชั่วโมง

ช่วยสอนในรายวิชาปฏิบัติการที่กำหนดในแต่ละภาคการศึกษา

2. ทุนผู้มีผลการเรียนดีเด่น

คุณสมบัติผู้รับทุน :

 1. ผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วยระดับคะแนนเกียรตินิยม หรือมีอันดับอยู่ในร้อยละ 10 ของชั้นเรียน
 2. ผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกต่อจากขั้นปริญญาตรี ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วย ระดับคะแนนเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้วย GPAX ≥ 3.50 หรือมีอันดับอยู่ในร้อยละ 10 ของชั้นเรียน
 3. มีสัญชาติไทย
 4. ไม่รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้ว

หมายเหตุ : เป็นทุนการศึกษาที่ยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดใน

แผนการศึกษาของหลักสูตร และได้รับเงินสนับสนุนค่าหอพักและค่าใช้จ่ายรายเดือน  ละ

3,000 บาท

3. ทุนศักยภาพ

คุณสมบัติผู้รับทุน :

 1. ผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วย GPAX ≥ 2.75
 2. ผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกต่อจากขั้นปริญญาตรี ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วย GPAX ≥ 3.25
 3. ผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกต่อจากขั้นปริญญาตรี ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้วย GPAX ≥ 3.30
 4. มีสถาณภาพเป็นนักศึกษาสามัญ
 5. ไม่รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้ว

หมายเหตุ : เป็นทุนการศึกษาที่ยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดใน

แผนการศึกษาของหลักสูตร

4. ทุนวิจัยที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานภายนอก (OROG)

คุณสมบัติผู้รับทุน :

 1. เป็นผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ
 2. มีสถาณภาพเป็นนักศึกษาสามัญ
 3. ไม่รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้ว

หมายเหตุ : เป็นทุนการศึกษาที่จัดสรรให้กับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับ

ทุนวิจัยจากภายนอก จำนวน 1 ทุน ต่อ 1 โครงการวิจัย โดยยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการศึกษาของหลักสูตร

X