เกี่ยวกับสาขาวิชา

เกี่ยวกับสาขาวิชา

          “สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการบริการวิชาการในด้านวิศวกรรมโลหการและวัสดุ”

สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 

เปิดสอนในระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวรรมโลหการ และระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านวิศวกรรมวัสดุให้บริการวิชาการและวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมโลหการครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้
– การสกัดโลหะ การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า และการรีไซเคิลโลหะ
– การขึ้นรูปโลหะ กระบวนการทางความร้อน การปรับปรุงพื้นผิวและการป้องกันการกัดกร่อน
– การวิเคราะห์คุณลักษณะของวัสดุและการทดสอบรวมถึงพัฒนาและวิจัยเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านโลหวิทยาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการเป็นแหล่งเรียนรู้ บริการวิชาการและวิจัยชั้นนำทางด้านวิศวกรรมโลหการ ในระดับประเทศ

พันธกิจ

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บริการด้านการสอน บ่มเพาะวิศวกรโลหการและนักวิจัยที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบ
2. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
3. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านโลหะเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ค่านิยมหลัก

พัฒนาสังคมไทยด้วยองค์ความรู้ทางโลหะและวัสดุ

โครงสร้างองค์กร

คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์ พัชรวิชญ์  (หัวหน้าสาขาวิชา)

รองศาสตราจารย์ ดร.พรวสา วงศ์ปัญญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์  กิตกำธร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน บริสุทธิกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารัมภ์ บุญมี

อาจารย์ ดร.สงบ คำค้อ

อาจารย์ ดร.ปัญญา บัวฮมบุรา

อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ปิยวิทย์

อาจารย์ ดร.ภูษิต มิตรสมหวัง

อาจารย์ทนงศักดิ์  ยิ่งนคร

อาจารย์ฐิติกร ฉ่ำช่วง

อาจารย์ ดร.ณรงค์ อัครพัฒนากูล (อาจารย์ผู้เกษียณอายุ)

 บุคลากรสนับสนุนวิชาการ

นางเอมอร ก่อเกียรติสกุล (เลขานุการ)

นางสาวธีร์วรา ชัชวาลธาตรี (ผู้ช่วยสอนและวิจัย)

ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการผลิตและรีไซเคิลโลหะ

(Innovative Processing and Recycling of Metals Research Center -IPRMRC)

อาจารย์ ดร.สงบ คำค้อ (หัวหน้าศูนย์วิจัย)

หน่วยวิจัย

หน่วยวิจัยการประยุกต์ใช้โลหะวิทยาเพื่อการขึ้นรูปโลหะ

(Integrated Metallurgy to Industrial Applications Research Unit -IMIARU)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์  กิตกำธร (หัวหน้าหน่วยวิจัย)

X