About Us

About Us

สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์เป็นหนึ่งในสาขาวิชาของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539

หลักสูตรของสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ได้พัฒนาปรับปรุงมาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องและยาวนาน คณะกรรมการร่างหลักสูตรซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญคือผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่งในการกำหนดรายวิชาที่ทำให้หลักสูตรของสาขาวิชามีความทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการกำลังคนเพื่อเข้าสู่การทำงานในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์

การที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในระยะเวลาอันใกล้นี้ จะทำให้อาชีพของวิศวกรที่จบจากสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์มีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากอุตสาหกรรมพอลิเมอร์เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สามารถแบ่งได้เป็นอุตสาหกรรมพลาสติก ยาง เส้นใย ชิ้นส่วนยานยนต์ ปิโตรเคมี บรรจุภัณฑ์ สี กาว สารเคลือบผิว คอมโพสิท โดยมีมูลค่าการผลิตและส่งออกเป็นจำนวนมหาศาล ทั้งการขยายฐานการผลิตออกไปยังประเทศในแถบอาเซียน รวมทั้ง จีน และการเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานผลิตภายในประเทศ วิศวกรทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์จึงยังขาดแคลนและมีความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมในจำนวนมากและมีแนวโน้มที่จะสูงมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากการขยายตัวทางภาคธุรกิจและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้ความต้องการใช้งานวัสดุพอลิเมอร์มีมากขึ้น วัสดุพอลิเมอร์มีการพัฒนาให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น เช่น วัสดุฉลาด บรรจุภัณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสาขาวิชาเดียวในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้วิศวกรมีความรู้ทั้งจากพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรม และความรู้เชิงลึกทางวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในเรื่องการขึ้นรูปและออกแบบผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ การออกแบบแม่พิมพ์และหัวอัดรีด การควบคุมการผลิต การตรวจสอบผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ การแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต

บัณฑิตจากสาขาวิชานี้จึงสามารถทำงานได้เช่นเดียวกับบัณฑิตที่จบในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต
และวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

 

X