วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

– ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมเพื่อใช้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของสภาวิศวกร มีความสามารถในการสื่อสาร และปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– พัฒนาบัณฑิตให้ปฏิบัติวิชาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตและ

เสียสละ ทำหน้าที่พลเมืองที่แข้มแข็ง

– ส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อพัฒนาตนเองและเพื่อใช้ใน

การแก้ปัญหาจริงทั้งในเชิงวิศวกรรมและเชิงธุรกิจ มีความคิดริเริ่มในการประยุกต์และบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ

เพื่อสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมได้

X