การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้ (KM)

“การจัดการความรู้ด้านเทคนิคทำงานพนักงานสายสนับสนุนของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ”

คลังข้อมูลที่ 1 งานการเงิน

คลังข้อมูลที่ 2 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาฯ

คลังข้อมูลที่ 3 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

คลังข้อมูลที่ 4 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คลังข้อมูลที่ 5 งานธุรการ

X