ความเป็นมา

ความเป็นมา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

     เริ่มภารกิจด้านการเรียน การสอน ทันทีที่มหาวิทยาลัยเสร็จสิ้นการพัฒนาอาคาร สิ่งก่อสร้าง โดยเริ่มเปิดรับนักศึกษาเป็นครั้งแรก ในระดับปริญญาตรี เมื่อเดือนพฤษภาคม 2536 ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสำนักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร

     ต่อมามหาวิทยาลัยฯ ได้ออกข้อกำหนดในการรวมทั้งสองสำนักวิชาดังกล่าวและสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเข้าด้วยกัน รวมทั้งสิ้น 14 สาขาวิชา จัดตั้งเป็น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา

     ปัจจุบันสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสำนักวิชา 1 ใน 8 สำนักวิชา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (คำว่า สำนักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เทียบเท่ากับคำว่า คณะ ในมหาวิทยาลัยทั่วไป) โดยมี คณบดี เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ ซึ่งสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีสัมฤทธิผลรวมทั้งสิ้น ประมาณร้อยละ 65 ของจำนวนการผลิตบัณฑิตทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ โดยภารกิจที่สำนักวิชาฯ รับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น การประกันคุณภาพการศึกษา จึงถือเป็นนโยบายหลักที่สำนักวิชาฯ ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสำนักวิชา โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการทำหน้าที่ ประธานคณะทำงานดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชาฯ ในการประสานงานกับคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มีความสอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในภาพรวม

X