สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. ผ่านประเมินคุณภาพ “ระดับสำนักวิชา” เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx200 รุ่นที่ 8

 

สป.อว. ประกาศผล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. ผ่านประเมินคุณภาพ “ระดับสำนักวิชา”
เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx200 รุ่นที่ 8

X