กิจกรรมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้แก่ผู้ได้รับรางวัลเป็นพนักงานดีเด่น จำนวน 6 ท่าน , ผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับพิจารณาเป็นพนักงานดีเด่น จำนวน 5 ท่าน และพนักงานดีเด่น สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 13 จำนวน 1 ท่าน ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเป็นพนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

พนักงานดีเด่นสายวิชาการ ด้านการวิจัย

1.ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

พนักงานดีเด่นสายวิชาการ ด้านการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจากาจ จอมโนนเขวา   สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง

พนักงานดีเด่นสายวิชาการ ด้านการบริการวิชาการ

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คธา วาทกิจ   สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรวัฒน์ สินศิริ   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

พนักงานดีเด่นสายวิชาการ ด้านผลงานสิ่งประดิษฐ์

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล   สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก

พนักงานดีเด่นสายวิชาการ ด้านการสอน

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิตพงศ์ เวชไธสงค์   สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

รายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับพิจารณาเป็นพนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

พนักงานดีเด่นสายวิชาการ ด้านการวิจัย

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

พนักงานดีเด่นสายวิชาการ ด้านการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม กลมเกลี้ยง     สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

พนักงานดีเด่นสายวิชาการ ด้านการบริการวิชาการ

1.รองศาสตราจารย์ ดร. จิระพล ศรีเสริฐผล   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

พนักงานดีเด่นสายวิชาการ ด้านการสอน

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ คูณศรีสุข    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

พนักงานตัวอย่าง กลุ่มผู้ช่วยสอนและวิจัย

1.นางสาว ธัญลักษณ์ อันดี   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

พนักงานดีเด่น สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง “การพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์และแอปพลิเคชันสำหรับการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา ของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” ในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 13 จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2564 โดยมี ผศ.ดร.บุญส่ง สุตะพันธ์ และนายภาณุพงษ์ แซ่อึ้ง เป็นผู้ร่วมวิจัย

1.นางสาว กัลญา พับโพธิ์    สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

X