ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ฯ เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก/โท (Full-time Doctoral/ Master Researcher)

ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ฯ เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก/โท (Full-time Doctoral/ Master Researcher)

ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ฯ เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก/โท (Full-time Doctoral/ Master Researcher)

ประกาศ

– หลักเกณฑ์และการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูงเพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก (Full-time Doctoral Researcher) และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท  (Full-time Master Researcher) พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561  เป็นต้นไป)

– หลักเกณฑ์และการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูงเพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก (Full-time Doctoral Researcher) และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท  (Full-time Master Researcher) พ.ศ. 2558 (ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป)

คำสั่ง

– คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับเงินทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูงเพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก (Full-time Doctoral Researcher) และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโท  (Full-time Master Researcher)

แบบฟอร์ม (โปรดส่งเอกสารก่อนวันเริ่มงานอย่างน้อย 1 เดือน)

เอกสารสำหรับสัญญาประกาศหลักเกณฑ์ทุนใหม่ พ.ศ 2561 เท่านั้น

– ขั้นตอนการรับสมัครทุน กรณีนักวิจัยไทย  20 ส.ค. 2561

– ขั้นตอนการรับสมัครทุนกรณีนักวิจัยต่างชาติ  20 ส.ค. 2561

– แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูง เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาฯ (Form – IRD – Full time 2561)  02 ก.ค. 2561

– แบบแจ้งรายละเอียดการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน Form – IRD – ลูกจ้าง – ทุนภายนอก 002

– ใบลงเวลาปฏิบัติงาน-ลูกจ้างชั่วคราว นักวิจัยโครงการ (Timesheet)  02 พ.ย. 2561

– ระเบียบและสิทธิประโยชน์

– แบบฟอร์มการขอมีบัตรพนักงาน (บัตร รปภ.)

– แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการลดหย่อนภาษี

– แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

– เอกสารเกี่ยวกับประกันสังคม

– แบบฟอร์มขอรับรองผลงานวิจัยตีพิมพ์และขอปิดโครงการเงินทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูง เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาฯ  29 เม.ย. 2563

เอกสารสำหรับสัญญาประกาศหลักเกณฑ์ทุนเก่า พ.ศ 2558 เท่านั้น

– แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูง เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาฯ งวดที่………/…….(Form IRD FtR 02)

– หัวข้อรายงานความก้าวหน้าในรอบทุก 6 เดือน งวดที่………/…….(Form IRD FtR 03)

 รายงานการใช้จ่ายเงินงวดที่………/…….(Form IRD FtR 04)

– แบบฟอร์มขอรับรองผลงานวิจัยตีพิมพ์และขอปิดโครงการทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูง เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาฯ (Form IRD FtR 05)

หมายเหตุ: ค่าดัชนีผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ยึดตามฐานข้อมูล ISI ปี ค.ศ. 2019 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณอนุรักษ์ / คุณน้ำฝน

โทร. 4763 / 4761

E-mail : anuruk@sut.ac.th / namfon@sut.ac.th

X