ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์

                    ด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการการออกแบบตราประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 และได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมของตราสัญลักษณ์ จากส่วนสารบรรณและนิติการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย โดยได้รับอนุมัติใช้ตราสัญลักษณ์เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

ตราประจำสำนักวิชา :

♦  รายละเอียดและความหมายของตราสัญลักษณ์

♦  ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีสีประจำมหาวิทยาลัยคือ สีแสด – ทอง

♦  รูปลักษณ์ของตราสัญลักษณ์               ใช้รูปวงกลมแสดงถึงการทำหน้าที่ของแพทย์ที่ไม่มีจุดสิ้นสุด

♦  สีเขียว                                                      สีประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

♦  คทาแอสคลีเพียส                                    เป็นสัญลักษณ์ทางการแพทย์ใช้สีประจำมหาวิทยาลัยคือแสด – ทอง เป็นสีของคทาและหัวคทาที่กลม

                                                                      แสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวระหว่างแพทย์และสหวิชาชีพ

♦  ด้านบนคทา                                              เป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งหมายถึงความรุ่งเรือง

♦  รูปพื้นหลังช่อดอกปีปทอง                     เป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

♦  ดอกปีบทอง (มองจากด้านบน)             คุณหมอ 5 ดาว
ระหว่างตัวอักษร ซึ่งมี 5 แฉก

♦  สีพื้นหลังเป็นสีขาว                                 เสื้อกาวน์สีขาวของแพทย์

วัตถุประสงค์ในการใช้ตราประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ :

1)   ใช้ในการประชุมวิชาการหรือสัมมนา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2)   ใช้ในการทำกิจกรรมของนักศึกษาแพทย์ หรือกิจกรรมของทางสำนักวิชาแพทยศาสตร์

3)   ใช้ในการประดับบน เสื้อกาวน์สีขาวของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก

4)   ใช้ในการประดับบนเสื้อ หรือ เครื่องแต่งกายอื่นใด ของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสำนักวิชาแพทยศาสตร์

X