หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต : สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (นานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต : สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (นานาชาติ)

1.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
แบบ 2.1 จำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
แบบ 2.2 จำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต

2. รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ                                         หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ  1.1 แบบ  2.1 แบบ 2.2
การรับเข้าศึกษา                              รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
ความร่วมมือกับสถาบันอื่นๆ                เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

3. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
1) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
2) สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562
3) สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

4. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรการมีความพร้อมในการเผยแพร่ โดยเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
หลังจากผู้ศึกษาได้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพเป็น
1) อาจารย์ด้านเวชศาสตร์ปริวรรต

2) นักวิจัยด้านเวชศาสตร์ปริวรรต

3) นักวิจัยและพัฒนาที่สังกัดภาครัฐหรือภาคเอกชน บริษัทเครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมยา วัคซีน

4) นักวิชาการด้านเวชศาสตร์ปริวรรตในสถาบันอุดมศึกษา

5) ผู้จัดการโครงการวิจัยในบริษัทยาหรือเครื่องมือแพทย์

Facebook :https://www.facebook.com/TMSUT2018

Websitehttp://www.transmed.sut.ac.th/transmed/

X