งานวิเทศสัมพันธ์

งานวิเทศสัมพันธ์

List of Agreements on Academic Cooperation

ข้อมูลคู่ความร่วมมือ (MOU) และะทุนสนับสนุนต่างๆ

ทุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศและทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ (ELECTIVE OUTBOUND) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

วีดีโอแนะนำงานวิเทศสัมพันธ์และความเป็นสากล

ภาพกิจกรรมงานวิเทศสัมพันธ์และความเป็นสากล

ติดต่องานวิเทศสัมพันธ์และความเป็นสากล

Facebook : Global Affairs Institute of Medicine SUT

Email : foreign_im@sut.ac.th

X