ITA MED

ITA MED

นโยบายความโปร่งใสสำนักวิชาแพทยศาสตร์ :

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร :

คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ พบเจ้าหน้าที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์

รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร พบบุคลากรเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ ในโอกาสที่เข้ารับดำรงตำแหน่งผู้บริหารชุดใหม่ เพื่อให้นโยบาย การบริหารงานสำนักวิชาแพทยศาสตร์แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนให้รับทราบทั่วกัน โดยมุ่งเน้นด้านความเป็น Dignity การทำงานที่ตรงไปตรงมา มีศักดิ์ศรี สง่างาม ภูมิฐานในความเป็นสำนักวิชาแพทยศาสตร์

2563 - 2564

คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ร่วมประชุมคณะทำงาน EdPEx

คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาสำนักวิชาแพทยศาสตร์สู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx โดยท่านคณบดีได้ให้นโยบายและชี้แนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามเกณฑ์ พร้อมร่วมกันหารือเพื่อปรับปรุงเกณฑ์ที่ยังไม่เป็นไปตามแผน

คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์พบผู้ปกครอง

คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ พบผู้ปกครองเพื่อชี้แจง ตอบข้อซักถามในวันสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ได้รับการสอบสัมภาษณ์ฯ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ประจำปีการศึกษา 2563

อ. นพ. ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ พร้อมคณาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ นักศึกษาแพทย์ ร่วมต้อนรับประธานและคณะกรรมการมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ 5 ชั้น 11 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์แถลงนโยบาย

คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พบบุคลากรสายสนับสนุนสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และฝ่ายการศึกษา รพ.มทส. เพื่อแถลงนโยบายด้านการบริหารให้ทุกฝ่ายรับทราบ และพร้อมให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกับเป็นทีม

X