ข่าวสารสำหรับคณาจารย์-บุคลากร

ข่าวสารสำหรับคณาจารย์-บุคลากร

ในปีการศึกษา 2565 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ได้กำหนดแนวปฏิบัติการวัดและวิเคราะห์ประเมินผล หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน โดยได้ระบุเนื้อหาที่สำคัญไว้ในประกาศแล้ว >>> ประกาศแนวปฏิบัติการวัดประเมินผล

X