ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูงจากท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองศาตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ พร้อมด้วยท่านรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนำคณะศึกษาดูงาน มทส. นำทีมโดยท่านคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษา หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก คณาจารย์สาขาวิชาปรีคลินิก บุคลากร เข้าเยี่ยมชมและบรรยายการจัดการศึกษาและการบริหารหลักสูตรในด้านต่าง ๆ
🍀ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มทส. ที่กำลังอยู่ในช่วงของการปรับปรุงและสร้างสมรรถนะในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้สามารถนำความรู้และแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
🙏สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มทส. ขอขอบคุณคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มา ณ โอกาสนี้ด้วย
วันที่ 28 เมษายน 2566 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ (White Coat Ceremony) แก่นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุธรรม ปิ่นเจริญ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณาจารย์และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธี ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เนื่องโอกาสสำเร็จการศึกษาชั้นปรีคลินิกและก้าวเข้าสู่ระดับชั้นคลินิก อันเป็นสัญลักษณ์ในการเริ่มต้นวิชาชีพแพทย์ ทั้งยังเป็นการแสดงความยินดีแก่นักศึกษา เพื่อให้ยึดมั่นในจริยธรรมแนวทางแห่งการประกอบวิชาชีพในการเติบโตไปเป็นแพทย์ที่ดี สมดังที่ว่า หมอสุรนารี หมอดีแห่งแผ่นดิน
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอขอบพระคุณผู้ปกครอง คณาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้บริหารและคณาจารย์ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุรินทร์ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ ที่ให้เกียรติมาร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตแพทย์มทส. รุ่นที่ 12
ในวันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องสุรนารี อาคารสุรสัมมนาคาร
และขอขอบพระคุณวิทยากรทั้ง 3 ท่านที่ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ดังนี้
▶️ 09.45-11.15 น. “การทำงานในวิชาชีพแพทย์ให้มีความสุขและเป็นที่รัก”
โดย นพ.พิษณุ ขันติพงษ์
แพทย์ดีเด่น แพทยสภาปี 2563
▶️ 13.00-14.00 น. “การวางแผนด้านการเงินและภาษีแพทย์”
โดย นพ.โสภณ นันทาภรณ์ศักดิ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีแพทย์และคลินิก
▶️ 14.15-16.30 น. “กิจกรรมวาดภาพประกอบทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Basic Medical Illustration)”
โดย พญ.วรลักษณ์ ภู่สูงเนิน
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เตรียมความพร้อมและสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพแพทย์ต่อไป

ตัวแทนนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการชุมชนสัมพันธ์ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับกองอำนวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ 2023 โดยกองทัพอากาศไทย กองทัพอากาศสิงคโปร์ และกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ในการให้บริการทางการแพทย์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยได้สนับสนุนนักศึกษาแพทย์ หรือล่ามแปลภาษา เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 23 มีนาคม 2566 และวันที่ 28 มีนาคม 2566

ในปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา นำทีมโดยท่านสุรชัย สุทธิวรชัย ประธานมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชาและคณะคณะผู้มอบทุนได้แก่
1. บจก.มิลลิเมด
2. คุณเกียรติชัย วงศารยวานิช
3. คุณสายรุ้ง เอกสมิทธ์
4. บจก.เลิฟ ลิสซิ่ง
5. คุณรณกาจ ชินสำราญ และคุณขวัญตา สุดแสง
6. คุณ วิมล กิตติรัตนวิวัฒน์
7. ดร.สุนีย์ ศรไชยธนสุข
8. คุณธิติ – คุณปัญจมา คัณธามานนท์ ในนาม บริษัท สยาม เจ เอ็น เค จำกัด
9. คุณเมธินี สหะปิยะพันธุ์
10. คุณพะเนียง พงษธา – คุณวันเพ็ญ หัตถกิจจำเริญ
11. คุณอภิชัย พัฒนะคูหา
12. บริษัท นิราวิลล์ วิลเลจ จำกัด
13. คุณอานุภาพ ธีรณิชศรานนท์
ได้ให้เกียรติมามอบทุนอุดหนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งได้ให้ความกรุณามอบทุนดังกล่าวต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีการศึกษา 2565 นี้ ทางมูลนิธิฯ ได้มอบทุนอุดหนุนการศึกษาจำนวน 12 ทุน พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่นักศึกษาแพทย์ให้มีความมานะพยายาม ศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามที่ตั้งใจและสอบถามปัญหา อุปสรรคในระหว่างการเรียนของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และโดยท่านคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์แพทย์ ให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณมูลนิธิฯ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสร้างแพทย์ โดยมอบโอกาสให้แก่นักศึกษาแพทย์ได้ดำเนินตามความหวังที่จะเป็นแพทย์ที่กลับไปรับใช้สังคม ชุมชนในอนาคตนับเป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีทำบุญสังฆทาน (รับร่างอาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 16 ร่าง ประกอบด้วย ร่างอาจารย์ใหญ่ 15 ร่าง และโครงกระดูกอาจารย์ใหญ่ 1 โครง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มทส. เป็นประธานในพิธี วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ (F12) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มทส. เผยว่า “พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่อาจารย์ใหญ่ทั้ง 16 ร่าง ที่นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้พร้อมใจจัดขึ้นในวันนี้ เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่ออาจารย์ใหญ่ ผู้อุทิศร่างกายให้นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ และนักศึกษาพยาบาล ได้ศึกษาค้นคว้าพิจารณาโดยถ่องแท้ถึงกายวิภาคศาสตร์ อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อการเรียนรู้และเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสรีรวิทยาและการวินิจฉัยพยาธิสภาพของร่างกายมนุษย์ การบริจาคร่างกายเพื่อเป็นวิทยาทานนี้ยังสร้างบทจดจำสุดท้ายทั้งต่อผู้เรียนและสังคม ถึงจิตใจที่ต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั้งของผู้วายชนม์และบุตรธิดา เป็นการอุทิศที่ทรงคุณค่ายิ่งและชี้นำต่อสังคมถึงคุณค่าของการเสียสละ ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มอบร่างอาจารย์ใหญ่ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมถึงคณาจารย์สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาและพยาธิวิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. ที่เป็นผู้จัดการเรียนการสอน ตลอดจนศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทส. ที่ดูแลร่างอาจารย์ใหญ่เป็นอย่างดีตลอดการศึกษา”
สำหรับผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมทำบุญเพื่อสมทบเข้ากองทุนกายวิภาคศาสตร์และกองทุนพัฒนาการศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยบริจาคได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 707 2 14444 2 โดยใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีประจำปี สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 0 4422 3957
ขอขอบพระคุณ : ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เนื้อหาและภาพประกอบข่าว
 
…ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง…
🪄 วันที่ 21 กันยายน 2565 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ร่วมกับสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดา ประดับป้ายชื่อรับเข้าศึกษาวิชาชีพของนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 2 และ 3 เข้าร่วมทั้งสิ้น 353 คน
🌟โดยการกล่าวคำปฏิญาณและประดับป้ายชื่อนั้นเปรียบเสมือนเป็นการรับนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ก้าวเข้าสู่การศึกษาวิชาชีพอย่างเต็มตัว เพื่อให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ และย้ำเตือนให้หมั่นศึกษา หาความรู้เพื่อเป็นแพทย์และทันตแพทย์ที่ดี เพื่อให้สมดังกับการเป็นหมอดีแห่งแผ่นดินต่อไป
เนื่องใน “วันมหิดล” วันที่ 24 กันยายน 2565 วันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยท่านคณบดี รองคณบดี ผู้บริหารทั้ง 4 สำนักวิชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มทส. บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะต่อหน้าพระบรมรูปหล่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย
Cr.ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564-2565 เพื่อให้อาจารย์ใหม่ได้รับทราบนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์สำคัญของสำนักวิชาฯ อีกทั้งมีความเข้าใจเนื้องานหลักของอาจารย์ตามหน้าที่ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน  การบริการวิชาชีพ และด้านงานวิจัย รวมถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา อีกทั้งให้อาจารย์ใหม่ทราบช่องทางการส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ ในการทำงานและพัฒนาตนเอง โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม F-9268 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มทส.

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดโครงการค่าย “หมอ มทส.อาสา” ประจำปี 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราษฎร์พัฒนา ตำบลเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์การสนับสนุนนักศึกษาแพทย์ให้มีกิจกรรมนอกหลักสูตรทั้งในระดับชั้นปรีคลินิคและระดับชั้นคลินิค โดยการนำความรู้จากการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์จากประสบการณ์จริง ในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับการได้รับคำแนะนำและเรียนรู้จากอาจารย์แพทย์อย่างใกล้ชิด สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาแพทย์เกิดความมุ่งมั่น เกิดแรงจูงใจในการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จให้เป็นแพทย์ที่ดีในอนาคตให้กับชุมชนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้และมีปัญญาคู่คุณธรรม

เพื่อให้ได้หลักสูตรที่ดีที่สุด มาพัฒนาและสร้างแพทย์ในอนาคต (Future doctor) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดสัมมนาหัวข้อ “Technology Enhanced Learning และ Adult and Personalized learning” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปฏิรูปหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ดนัย วังสตุรค ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนานำทีมผู้เข้าร่วมสัมมนาโดย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ (รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษา คณาจารย์แพทย์ คณาจารย์ชั้นปรีคลินิก คณาจารย์ผู้สอนจากสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ผู้บริหารคณาจารย์แพทย์นักวิชาการศึกษาจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุรินทร์ รพ.บุรีรัมย์ รพ.ชัยภูมิ รพ.มทส. และผู้แทนนักศึกแพทย์ เพื่อให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรได้มีความเข้าใจในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมจัดพิธีถวายพวงมาลาสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 8.00 – 9.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยท่านคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ (อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล) รองคณบดีฝ่ายบริหาร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการศึกษา (รศ. ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์) จัดโครงการทบทวนและพัฒนาแนวการปฏิบัติในการคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2564 ณ Kensinton English Garden Resort Khaoyai อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผน หารือแนวทาง แก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการรับนักศึกษาในปีที่ผ่านๆ มา

คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาสำนักวิชาแพทยศาสตร์สู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx โดยท่านคณบดีได้ให้นโยบายและชี้แนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามเกณฑ์ พร้อมร่วมกันหารือเพื่อปรับปรุงเกณฑ์ที่ยังไม่เป็นไปตามแผน

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพดูแลการจัดประชุมคณะกรรมการบริการ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท. ครั้งที่ 4/2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ร่วมกับสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์จัดพิธีปฏิญาณตน และประดับป้ายชื่อของนักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล รศ. ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ได้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียติคุณจากแพทยสภาแด่อาจารย์แพทย์ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ อ. พญ.ผการัตน์ แสงกล้า และนักศึกษาแพทย์ผู้มีความประพฤติดีเด่น ให้แก่ น.ส.วราสิริ อภัยพงษ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์ (MED-DENT สัมพันธ์) ประจำปีการศึกษา 2563

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมถวายพวงมาลาสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบตอดุลเดชวิกรม พระบรมราชนก เนื่องในวันมหิดล

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมค่ายศิลปะเปิดใจวัยรุ่น

X