ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

18/10/2566 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดสัมนาวิชาการ เรื่อง การจัดการศึกษาชั้นปรีคลินิกเพื่อสัมฤทธิผลการศึกษา ในงานครั้งนี้มีการบรรยาย ในหัวข้อ “การจัดการระบบการศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับชั้นพรีคลินิก” และ “การประเมินรวบยอดและการเตรียมตัวสอบ Comprehensive examination and national licensing examination และ เตรียมสอบ NL” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ธัญญพงษ์ ณ นคร ซึ่งได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้
นศพ. โปรดปราน จันเซ่ง รหัสนักศึกษา B6532925 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจากสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชียแห่งประเทศไทยในการเข้าร่วมประชุม East Asian Medical Student’ Conference (EMASC) ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ Mountains and Wilderness Medicine ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
นศพ.จรรยพร โกฏิมนัสวนิชย์ รหัสนักศึกษา B6210984 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ปัจจุบันศึกษาระดับชั้นปีที่ 5 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ส่งบทความวิจัยเรื่องHelicobacter Pylori Coccoid Form Relates to Treatment Failure และได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ International Digestive Endoscopy Network 2023 (IDEN 2023) จัดโดย International Digestive Endoscopy Network ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2566 
มทส. มุ่งสร้างหมอ “แทนคุณบ้านเกิด”
ร่วมมือเขตสุขภาพที่ 9 ผลิตแพทย์โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และ เขตสุขภาพที่ 9 กระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ในเขตพื้นที่นครชัยบุรินทร์ ตามเจตนารมณ์ในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เพื่อท้องถิ่นบ้านเกิด และลดปัญหาขาดแคลนแพทย์ในภูมิภาคอย่างแท้จริง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มทส. และ นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 พร้อมด้วย สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และคณะผู้บริหาร มทส. ร่วมในพิธีลงนาม วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสวนหม่อน ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบามหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มทส. เผยว่า “มทส. เปิดรับนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกในปีการศึกษา 2549 ตามโครงการความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกำลังรับนักศึกษาปีการศึกษา 2566 เป็นรุ่นที่ 17 มีบัณฑิตแพทย์ออกไปรับใช้ประชาชนกว่า 580 คน หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา และมุ่งพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตามแนวคิด community engagement medical education ในโครงการ “แทนคุณบ้านเกิด” โดยการใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์แพทย์ได้สัมผัสและเรียนรู้การทำงานชุมชน เข้าใจสภาพปัญหาของชุมชน มีส่วนร่วมกับชุมชนตั้งแต่เริ่มต้นการเรียนแพทย์ ซึ่งความร่วมมือระหว่าง มทส. และ เขตสุขภาพที่ 9 กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ในครั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาระบบการจัดการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ (community based) ผลิตแพทย์เข้าสู่ระบบสาธารณสุขโดยใช้โรงพยาบาลชุมชนและเครือข่ายสุขภาพของพื้นที่ที่มีศักยภาพ ให้นักศึกษาแพทย์ได้ไปเรียนรู้ในภูมิลำเนาตามพื้นที่โควตาคัดเลือก จัดให้อาจารย์ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนั้น ๆ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรือออกนิเทศร่วมกับอาจารย์ที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาล ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ และมีบุคลากรที่ทำงานอยู่จริง ๆ ในระบบสาธารณสุขเป็นพี่เลี้ยง นำมาซึ่งความเข้าใจระบบการดูแลสุขภาพของชาวบ้านในท้องถิ่น เกิดความผูกพัน สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาเจตคติที่ดี มีความสุขในการทำงาน และเป็นหมอที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ ลดปัญหาขาดแคลนแพทย์และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่ที่จัดการศึกษาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป”
😄 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และนักศึกษาเตรียมแพทย์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้โครงการ Medical shadowing program 2023 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
💙 นับเป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษาแพทย์ มทส. และนักศึกษาเตรียมแพทย์ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเรียน และสิ่งอื่น ๆ ทั้งสนุกและได้ความรู้ พร้อมมิตรภาพดี ๆ ระหว่างประเทศ
@ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูงจากท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองศาตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ พร้อมด้วยท่านรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนำคณะศึกษาดูงาน มทส. นำทีมโดยท่านคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษา หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก คณาจารย์สาขาวิชาปรีคลินิก บุคลากร เข้าเยี่ยมชมและบรรยายการจัดการศึกษาและการบริหารหลักสูตรในด้านต่าง ๆ
🍀ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มทส. ที่กำลังอยู่ในช่วงของการปรับปรุงและสร้างสมรรถนะในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้สามารถนำความรู้และแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
🙏สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มทส. ขอขอบคุณคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มา ณ โอกาสนี้ด้วย
วันที่ 28 เมษายน 2566 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ (White Coat Ceremony) แก่นักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุธรรม ปิ่นเจริญ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณาจารย์และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธี ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เนื่องโอกาสสำเร็จการศึกษาชั้นปรีคลินิกและก้าวเข้าสู่ระดับชั้นคลินิก อันเป็นสัญลักษณ์ในการเริ่มต้นวิชาชีพแพทย์ ทั้งยังเป็นการแสดงความยินดีแก่นักศึกษา เพื่อให้ยึดมั่นในจริยธรรมแนวทางแห่งการประกอบวิชาชีพในการเติบโตไปเป็นแพทย์ที่ดี สมดังที่ว่า หมอสุรนารี หมอดีแห่งแผ่นดิน
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอขอบพระคุณผู้ปกครอง คณาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้บริหารและคณาจารย์ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุรินทร์ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ ที่ให้เกียรติมาร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตแพทย์มทส. รุ่นที่ 12
ในวันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องสุรนารี อาคารสุรสัมมนาคาร
และขอขอบพระคุณวิทยากรทั้ง 3 ท่านที่ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ดังนี้
▶️ 09.45-11.15 น. “การทำงานในวิชาชีพแพทย์ให้มีความสุขและเป็นที่รัก”
โดย นพ.พิษณุ ขันติพงษ์
แพทย์ดีเด่น แพทยสภาปี 2563
▶️ 13.00-14.00 น. “การวางแผนด้านการเงินและภาษีแพทย์”
โดย นพ.โสภณ นันทาภรณ์ศักดิ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีแพทย์และคลินิก
▶️ 14.15-16.30 น. “กิจกรรมวาดภาพประกอบทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Basic Medical Illustration)”
โดย พญ.วรลักษณ์ ภู่สูงเนิน
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เตรียมความพร้อมและสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพแพทย์ต่อไป

ตัวแทนนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการชุมชนสัมพันธ์ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับกองอำนวยการฝึกผสมโคปไทเกอร์ 2023 โดยกองทัพอากาศไทย กองทัพอากาศสิงคโปร์ และกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ในการให้บริการทางการแพทย์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยได้สนับสนุนนักศึกษาแพทย์ หรือล่ามแปลภาษา เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 23 มีนาคม 2566 และวันที่ 28 มีนาคม 2566

ในปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา นำทีมโดยท่านสุรชัย สุทธิวรชัย ประธานมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชาและคณะคณะผู้มอบทุนได้แก่
1. บจก.มิลลิเมด
2. คุณเกียรติชัย วงศารยวานิช
3. คุณสายรุ้ง เอกสมิทธ์
4. บจก.เลิฟ ลิสซิ่ง
5. คุณรณกาจ ชินสำราญ และคุณขวัญตา สุดแสง
6. คุณ วิมล กิตติรัตนวิวัฒน์
7. ดร.สุนีย์ ศรไชยธนสุข
8. คุณธิติ – คุณปัญจมา คัณธามานนท์ ในนาม บริษัท สยาม เจ เอ็น เค จำกัด
9. คุณเมธินี สหะปิยะพันธุ์
10. คุณพะเนียง พงษธา – คุณวันเพ็ญ หัตถกิจจำเริญ
11. คุณอภิชัย พัฒนะคูหา
12. บริษัท นิราวิลล์ วิลเลจ จำกัด
13. คุณอานุภาพ ธีรณิชศรานนท์
ได้ให้เกียรติมามอบทุนอุดหนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งได้ให้ความกรุณามอบทุนดังกล่าวต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีการศึกษา 2565 นี้ ทางมูลนิธิฯ ได้มอบทุนอุดหนุนการศึกษาจำนวน 12 ทุน พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่นักศึกษาแพทย์ให้มีความมานะพยายาม ศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามที่ตั้งใจและสอบถามปัญหา อุปสรรคในระหว่างการเรียนของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และโดยท่านคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์แพทย์ ให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณมูลนิธิฯ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสร้างแพทย์ โดยมอบโอกาสให้แก่นักศึกษาแพทย์ได้ดำเนินตามความหวังที่จะเป็นแพทย์ที่กลับไปรับใช้สังคม ชุมชนในอนาคตนับเป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีทำบุญสังฆทาน (รับร่างอาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 16 ร่าง ประกอบด้วย ร่างอาจารย์ใหญ่ 15 ร่าง และโครงกระดูกอาจารย์ใหญ่ 1 โครง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มทส. เป็นประธานในพิธี วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ (F12) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มทส. เผยว่า “พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่อาจารย์ใหญ่ทั้ง 16 ร่าง ที่นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้พร้อมใจจัดขึ้นในวันนี้ เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่ออาจารย์ใหญ่ ผู้อุทิศร่างกายให้นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ และนักศึกษาพยาบาล ได้ศึกษาค้นคว้าพิจารณาโดยถ่องแท้ถึงกายวิภาคศาสตร์ อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อการเรียนรู้และเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสรีรวิทยาและการวินิจฉัยพยาธิสภาพของร่างกายมนุษย์ การบริจาคร่างกายเพื่อเป็นวิทยาทานนี้ยังสร้างบทจดจำสุดท้ายทั้งต่อผู้เรียนและสังคม ถึงจิตใจที่ต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั้งของผู้วายชนม์และบุตรธิดา เป็นการอุทิศที่ทรงคุณค่ายิ่งและชี้นำต่อสังคมถึงคุณค่าของการเสียสละ ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งต่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มอบร่างอาจารย์ใหญ่ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวมถึงคณาจารย์สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาและพยาธิวิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. ที่เป็นผู้จัดการเรียนการสอน ตลอดจนศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทส. ที่ดูแลร่างอาจารย์ใหญ่เป็นอย่างดีตลอดการศึกษา”
สำหรับผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมทำบุญเพื่อสมทบเข้ากองทุนกายวิภาคศาสตร์และกองทุนพัฒนาการศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยบริจาคได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 707 2 14444 2 โดยใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีประจำปี สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 0 4422 3957
ขอขอบพระคุณ : ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เนื้อหาและภาพประกอบข่าว
 
…ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง…
🪄 วันที่ 21 กันยายน 2565 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ร่วมกับสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดา ประดับป้ายชื่อรับเข้าศึกษาวิชาชีพของนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 2 และ 3 เข้าร่วมทั้งสิ้น 353 คน
🌟โดยการกล่าวคำปฏิญาณและประดับป้ายชื่อนั้นเปรียบเสมือนเป็นการรับนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ก้าวเข้าสู่การศึกษาวิชาชีพอย่างเต็มตัว เพื่อให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ และย้ำเตือนให้หมั่นศึกษา หาความรู้เพื่อเป็นแพทย์และทันตแพทย์ที่ดี เพื่อให้สมดังกับการเป็นหมอดีแห่งแผ่นดินต่อไป
เนื่องใน “วันมหิดล” วันที่ 24 กันยายน 2565 วันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยท่านคณบดี รองคณบดี ผู้บริหารทั้ง 4 สำนักวิชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มทส. บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะต่อหน้าพระบรมรูปหล่อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย
Cr.ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564-2565 เพื่อให้อาจารย์ใหม่ได้รับทราบนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์สำคัญของสำนักวิชาฯ อีกทั้งมีความเข้าใจเนื้องานหลักของอาจารย์ตามหน้าที่ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน  การบริการวิชาชีพ และด้านงานวิจัย รวมถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา อีกทั้งให้อาจารย์ใหม่ทราบช่องทางการส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ ในการทำงานและพัฒนาตนเอง โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม F-9268 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มทส.

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดโครงการค่าย “หมอ มทส.อาสา” ประจำปี 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราษฎร์พัฒนา ตำบลเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์การสนับสนุนนักศึกษาแพทย์ให้มีกิจกรรมนอกหลักสูตรทั้งในระดับชั้นปรีคลินิคและระดับชั้นคลินิค โดยการนำความรู้จากการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์จากประสบการณ์จริง ในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับการได้รับคำแนะนำและเรียนรู้จากอาจารย์แพทย์อย่างใกล้ชิด สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาแพทย์เกิดความมุ่งมั่น เกิดแรงจูงใจในการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จให้เป็นแพทย์ที่ดีในอนาคตให้กับชุมชนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้และมีปัญญาคู่คุณธรรม

เพื่อให้ได้หลักสูตรที่ดีที่สุด มาพัฒนาและสร้างแพทย์ในอนาคต (Future doctor) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จัดสัมมนาหัวข้อ “Technology Enhanced Learning และ Adult and Personalized learning” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปฏิรูปหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ดนัย วังสตุรค ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนานำทีมผู้เข้าร่วมสัมมนาโดย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ (รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษา คณาจารย์แพทย์ คณาจารย์ชั้นปรีคลินิก คณาจารย์ผู้สอนจากสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ผู้บริหารคณาจารย์แพทย์นักวิชาการศึกษาจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุรินทร์ รพ.บุรีรัมย์ รพ.ชัยภูมิ รพ.มทส. และผู้แทนนักศึกแพทย์ เพื่อให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรได้มีความเข้าใจในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมจัดพิธีถวายพวงมาลาสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 8.00 – 9.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยท่านคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ (อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล) รองคณบดีฝ่ายบริหาร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการศึกษา (รศ. ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์) จัดโครงการทบทวนและพัฒนาแนวการปฏิบัติในการคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2564 ณ Kensinton English Garden Resort Khaoyai อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผน หารือแนวทาง แก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการรับนักศึกษาในปีที่ผ่านๆ มา

คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาสำนักวิชาแพทยศาสตร์สู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx โดยท่านคณบดีได้ให้นโยบายและชี้แนวทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามเกณฑ์ พร้อมร่วมกันหารือเพื่อปรับปรุงเกณฑ์ที่ยังไม่เป็นไปตามแผน

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพดูแลการจัดประชุมคณะกรรมการบริการ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท. ครั้งที่ 4/2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ร่วมกับสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์จัดพิธีปฏิญาณตน และประดับป้ายชื่อของนักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล รศ. ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ได้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียติคุณจากแพทยสภาแด่อาจารย์แพทย์ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ อ. พญ.ผการัตน์ แสงกล้า และนักศึกษาแพทย์ผู้มีความประพฤติดีเด่น ให้แก่ น.ส.วราสิริ อภัยพงษ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาทันตแพทย์ (MED-DENT สัมพันธ์) ประจำปีการศึกษา 2563

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมถวายพวงมาลาสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบตอดุลเดชวิกรม พระบรมราชนก เนื่องในวันมหิดล

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมค่ายศิลปะเปิดใจวัยรุ่น

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

นศพ. โปรดปราน จันเซ่ง รหัสนักศึกษา B6532925 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจากสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชียแห่งประเทศไทยในการเข้าร่วมประชุม East Asian Medical Student’ Conference (EMASC) ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ Mountains and Wilderness Medicine ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
นศพ.จรรยพร โกฏิมนัสวนิชย์ รหัสนักศึกษา B6210984 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ปัจจุบันศึกษาระดับชั้นปีที่ 5 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ส่งบทความวิจัยเรื่องHelicobacter Pylori Coccoid Form Relates to Treatment Failure และได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ International Digestive Endoscopy Network 2023 (IDEN 2023) จัดโดย International Digestive Endoscopy Network ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2566 
X