ประกันคุณภาพการศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา :

“Education Criteria for Performance Excellence”

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

“World Federation for Medical Education”

องค์กรสากลที่รับรองมาตรฐานหลักสูตรแพทย์ทั่วโลก

“ASEAN. University Network Quality Assurance”

เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน

Link :

เกณฑ์รางวัลคุณภาพ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
X