นักศึกษา

นักศึกษา

รวบรวมผลงานการรับรางวัลของนักศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ในปีการศึกษา 2565 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ได้กำหนดแนวปฏิบัติการวัดและวิเคราะห์ประเมินผล หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน โดยได้ระบุเนื้อหาที่สำคัญไว้ในประกาศแล้ว >>> ประกาศแนวปฏิบัติการวัดประเมินผล

ในปีการศึกษา 2565 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ได้กำหนดให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2-6 ลงทะเบียนเรียนครั้งเดียวครอบคลุมตลอดปีการศึกษา  โดยแบ่งชำระค่าลงทะเบียนเรียนเป็น 3 งวด โดยนักศึกษาทุกคนสามารถแบ่งชำระได้ตามที่แจ้งโดยไม่ต้องเขียนคำร้อง  หรือสามารถชำระทั้งหมดภายในครั้งเดียว  ซึ่งทางสำนักวิชาฯ จะเป็นผู้กำหนดชุดรายวิชาและระยะเวลาเพิ่ม ลด ถอน เป็นรายวิชาได้ตลอดปี  และให้โอกาสการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษาที่เรียนไม่เป็นตามแผนให้สามารถเรียนและสำเร็จการศึกษาได้ในเวลาที่ไม่ล่าช้าเกินไป ซึ่งมีหลักการเกี่ยวกับการชำระเงินและรายละเอียดการแบ่งชำระดังนี้

ชั้นปีที่ 4 – 6 ระบบการชำระเงินในรูปแบบใหม่ยังไม่รองรับการใช้งาน ทำให้ให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 จึงต้องดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยแล้วนำส่ง หลักฐานการชำระเงินมายัง  https://forms.gle/UmD6V3htaWnZjYe19 ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2565  เพื่อนำหลักฐานดังกล่าวส่งให้ส่วนการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยเพื่อออกใบเสร็จรับเงินต่อไป

ในกรณีแบ่งชำระ อาจจะสามารถดูยอดแบ่งชำระได้หลักจากเสร็จสิ้นการลงทะเบียนวันสุดท้ายประมาณ 2-3 วันทำการ แต่ไม่เกินกำหนดระยะเวลาการชำระเงินที่มหาวิทยาลัยกำหนด

X