งานบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการ

การบริการวิชาการ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ณ บ้านโนนวัว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

การบริการวิชาการ โดยบูรณา

Read More »
การบริการวิชาการ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ณ ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

การบริการวิชาการ โดยบูรณา

Read More »
X