รางวัลที่ภาคภูมิใจ

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

ผศ. ดร.นฤมล สิงห์ดง ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ในสาขาการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล  จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

ผศ. ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2564 จากสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นางสาวผการัตน์ ดวงนามนต์  นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

ผศ. ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นสายวิชาการด้านการสอน ประจำปี พ.ศ.2563 ผู้มีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษาเกิน 10 ปี เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบรอบ 30 ปี

นางสาวรังสิมา ครอสูงเนิน นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผศ. ดร.วรรณวดี ณภัค อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ ได้รับรางวัล Senior Fellow of HEA UKPSF 

รศ. ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ได้รับรางวัล The best poster award จากการประชุมวิชากานานาชาติ “World Healthcare and Nursing Conference 2019 ในระหว่างวันที่ 23-25 ก.ย. 62 ณ ประเทศสเปน

อาจารย์ ดร.ธนกมณ ลีศรี  อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในการประชุมวิชาการ วิชาการประจําปี พ.ศ. 2562 เรื่อง “Health and social innovations for aging populations” ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562  

อาจารย์ ภัทรภร สฤษชสมบัติ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ได้รับรางวัล The best poster award จากผลงานวิจัยเรื่อง Development of and alarm for change oxygen probe sensor in newborns ในการประชุม 30th International Conference on Pediatric Nursing & Healthcare ในระหว่างวันที่ 19-20 สค. 62 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

นายกิฏิวรรษ สัจจลักษณ์ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลได้รับรางวัล “ปีบทองด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธาราณะ” ประจำปีการศึกษา 2562

นายณัฐสิทธิ ประกอบศรี และ น.ส.เนตรนภา ธรรมอยู่  นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางกายวิภาคศาสตร์ ครั้งที่ 1 ระดับอุดมศึกษา ในการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสนับสนุนเพื่อการขับเคลื่อนการศึกษาพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0 ปีการศึกษา 2562

นางสาวสมพิศ กิ่งโคกกรวด นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผศ. พ.อ.หญิง ดร.วัลลภา บุญรอด อาจารย์สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล ได้รับรางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่น สาขาวิจัยทางการพยาบาลวิจัยเชิงบูรณาการ จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประชุมวิชาการและการประชุมสามัญประจำปี 2561 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561

ผศ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านการสอน ระดับสำนักวิชา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 2561

อาจารย์ ดร.ศักดา ขำคม อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ BCNSP National and International Conference 2018 ภายใต้หัวข้อการประชุม “Global health: Trends and Innovation in Healthcare (BCNSP-InHC-18) ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี

นางสาวสุรดา โนนสุภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ กลุ่มงานวิจัย ในงานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

X