สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ชั้นเลิศทางการพยาบาล พัฒนาสุขภาพเพื่อสังคมที่พึ่งตนเองได้
อัตลักษณ์
บัณฑิตพยาบาลนักเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน
เอกลักษณ์
สำนักวิชาแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม
Previous
Next

รอบที่ 1
Portfolio
ปิดรับสมัคร
รอบที่ 2
โควต้าพื้นที่เขตนครชัยบุรินทร์
ปิดรับสมัคร

No Events on The List at This Time

X