ทำเนียบคณบดี

ทำเนียบคณบดี

รศ. ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์
คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2557

ผศ. ดร.รวมพร คงกำเนิด
คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2562

ผศ. ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน

X