คณาจารย์ / บุคลากร

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช

สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล

X