สาขาวิชา

สาขาวิชา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีสาขาวิชา จำนวน 6 สาขาวิชา
1. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
(School of Adult and Elderly Nursing)
2. สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
(School of Pediatric and Adolescent Nursing)
3. สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
(School of Family Health and Midwifery Nursing)
4. สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล
(School of Nursing Management)
5. สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
(School of Community Health Nursing)
6. สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช
(School of Psychiatric Nursing)
Previous
Next
X