สาขาวิชา

สาขาวิชา

สาขาวิชา

  1. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  2. สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช
  3. สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
  4. สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
  5. สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  6. สาขาวิชาการจัดการทางการพยาบาล
X