บุคลากร

บุคลากร

บุคลากร

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล
โทรศัพท์ 044-224702
โทรสาร 044-224750
E-mail : uthansakul@sut.ac.th

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษา ลิบลับ
โทรศัพท์ 044-224702
โทรสาร 044-224750
E-mail : pansa@g.sut.ac.th

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
นางพรประภา ซ้อนสุข
โทรศัพท์ 044-224754
โทรสาร 044-224750
E-mail : kitkosol@sut.ac.th

___________________________________________

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสุกัญญา เจริญสุข
โทรศัพท์ 044-224776
โทรสาร 044-224750
E-mail :  su-kanya@g.sut.ac.th

           

นางจุไรรัตน์ พุ่มโพธิสุวรรณ                           นางวริศรา จินประพัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 044-224776                                โทรศัพท์ 044-224702
โทรสาร 044-224750                                  โทรสาร 044-224750
E-mail : jurich@sut.ac.th                           E-mail : warisra@sut.ac.th

นางสาวรัตนา ถันพลกรัง
พนักงานธุรการ
โทรศัพท์ 044-224776
โทรสาร 044-224750
E-mail : rattana.t@sut.ac.th

__________________________________________

ฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล

หัวหน้าฝ่ายบริหารทุนวิจัยและติดตามประเมินผล
นางสาวน้ำฝน ทีโคกกรวด
โทรศัพท์ 044-224761
โทรสาร 044-224750
E-mail : namfon@g.sut.ac.th

           

นางสาวอนุรักษ์ เผยกลาง                            นางสาวปรียานุช เพ็ชรกระโทก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 044-224763                               โทรศัพท์ 044-224761
โทรสาร 044-224750                                โทรสาร 044-224750
E-mail :  anuruk@sut.ac.th                      E-mail :  preeyanuch@sut.ac.th

นางสาวมณีเนตร กาบแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 044-224763
โทรสาร 044-224750
E-mail : maneenate@sut.ac.th

___________________________________________

ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย
นายดามธรรม จินากูล
โทรศัพท์ 044-224753, 086-725-5779
โทรสาร 044-224750
E-mail : dam@sut.ac.th

___________________________________________

ฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย

หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานและเครือข่ายวิจัย
นางดารณี คำสวัสดิ์
โทรศัพท์ 044-224757
โทรสาร 044-224750
E-mail : daranee@sut.ac.th

               

นางศิริประภา วรธรรมพิทักษ์                          นางสาวศศิภัสสร ภิญญานิธิโรจน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                             พนักงานธุรการ
โทรศัพท์ 044-223795                                โทรศัพท์ 044-223740
โทรสาร 044-224750                                  โทรสาร 044-224750
E-mail :  siriprapa.w@g.sut.ac.th                E-mail : sasiphatson@sut.ac.th

___________________________________________

ฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่ผลงานวิจัย

หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
นางสาวภัทราภรณ์ รัตนา
โทรศัพท์ 044-224752
โทรสาร 044-224750
E-mail : patra_ratta@g.sut.ac.th

             

นางสาวนัยน์นภา เงาเกาะ                              นางจิราภา วิจักษณ์ประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 044-224756                                 โทรศัพท์ 044-224755
โทรสาร 044-224750                                   โทรสาร 044-224750
E-mail : nainapa@g.sut.ac.th                      E-mail : jjirapha@g.sut.ac.th

             

นางสาวปรียากมล แก้วบัณฑิต                        นางสาวเบญจมาพร เรือนใหม่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                             เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ
โทรศัพท์ 044-224756                                 โทรศัพท์ 044-224764
โทรสาร 044-224750                                   โทรสาร 044-224750
E-mail :  preeyakamol.k@sut.ac.th              E-mail :  benjamaporn_milk@g.sut.ac.th

 

 

X