ประกันคุณภาพ

ประกันคุณภาพ

คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ปรึกษา

นางพรประภา ซ้อนสุข ประธาน

นายดามธรรม จินากูล คณะทำงาน

นางสาวจิตตานันท์ ติกุล คณะทำงาน

นางสาวภัทราภรณ์ รัตนา คณะทำงาน

นางดารณี คำสวัสดิ์ คณะทำงาน

นางสาวนัยน์นภา เงาเกาะ คณะทำงาน

นางสุวิมล นิติเกตุโกศล คณะทำงาน

นางสุกัญญา เจริญสุข คณะทำงานและเลขานุการ

โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้

       จัดทำหรือปรับปรุงตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน
จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report –SAR) ของหน่วยงานเตรียมความพร้อมของหน่วยงานเพื่อพร้อมรับการประเมินภายในและภายนอกหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

X