ภารกิจหลัก

ภารกิจหลัก

การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย Research University

1. การสร้างการยอมรับในระดับชาติ และระดับสากล National & International Acceptance

2. การสร้างระบบนิเวศวิจัย Research Ecosystem

3. การสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย Research Excellence Center

4. การพัฒนานักวิจัยที่มีความสามารถสูง High-Caliber Researchers

X