วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมงานวิจัยแบบบูรณาการสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระดับสากล

พันธกิจ

1. ประสานงานด้านการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย

2. จัดสรรทุนวิจัยเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

3. ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

X