โครงสร้างและการบริหาร

โครงสร้างและการบริหาร

      การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ “คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา” ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตัวแทนจากสาขาวิชาต่าง ๆ ทำหน้าที่วางแผน และกำหนดนโยบายในภาพรวม ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่กำหนด คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาประกอบด้วย

คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

คณะทำงานประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้X