การรับสมัคร

การรับสมัคร

การรับนักศึกษารอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 Quota รอบที่ 3 Admission แลรอบที่ 4 Direct admission

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Admission Center http://sutgateway.sut.ac.th/admissions2021/#

 

ระดับปริญญาตรีสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ :  การสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

 

ระดับบัณฑิตศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ : รับสมัคร/ประกาศผล ระดับบัณฑิตศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับรอง โดยมีผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
1.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 หรือเทียบเท่า และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาเอก ไม่ต่ำกว่า 2.75
หรือเทียบเท่า หรือ
1.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 และมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ที่จะเข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชา
2.สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ตามข้อ 1. จะต้องเป็นสาขาวิชาชีววิทยา ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม หรือสาขา
วิชาอื่นที่สัมพันธ์กันและต้องมีพื้นฐานทางชีววิทยาโดยจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป
3.กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา จะต้องมีหลักฐานรับรองว่า จะสำเร็จการศึกษาก่อนวันรายงานตัว ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หรือเทียบเท่า
จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับรอง หรือ
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกียรตินิยม หรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย
ของหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับรอง
3.สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ตามข้อ 1. หรือ 2. ต้องเป็นสาขาวิชาชีววิทยา ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม หรือ
สาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กัน และมีพื้นฐานทางชีววิทยาซึ่งจะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
4.กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา จะต้องมีหลักฐานรับรองว่า จะสำเร็จการศึกษาก่อนวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

เอกสาร/รายละเอียดที่สาขาวิชาต้องใช้ในการพิจารณาคัดเลือก

1. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี/โท
2. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชา และหนังสือรับรอง (Recommendation) จากอาจารย์ที่ปรึกษา
หรืออาจารย์ผู้สอน อย่างละ 1 ฉบับ (สำหรับผู้ที่ใช้ประสบการณ์การทำงานในการสมัคร)
3. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ฉบับ และจากอาจารย์ผู้สอน 1 ฉบับ(สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ประสบการณ์การทำงาน
ในการสมัคร)

X