ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี

 • ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

 • ทุนโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ

 • ทุนโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนใน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. และ วมว.)

 • ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

 • ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

 • ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่นที่สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 • ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 • ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัยสำหรับนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา

 • ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

 • ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัย

 • ทุน SUT-Ph.D. Scholarships

 

สามารถศึกษารายละเอียดทุนการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ :

 : งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา

X