ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาโท

คุณสมบัติของผู้สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับรอง โดยมีผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
1.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 หรือเทียบเท่า และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาเอก ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า หรือ
1.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 และมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชา
2.สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ตามข้อ 1. จะต้องเป็นสาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กันและต้องมีพื้นฐานทางเคมีโดยจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป
3.กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา จะต้องมีหลักฐานรับรองว่า จะสำเร็จการศึกษาก่อนวันรายงานตัว ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 

ระดับบัณฑิตศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ : รับสมัคร/ประกาศผล ระดับบัณฑิตศึกษา

X