ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับรอง
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกียรตินิยมหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองหรือมีหลักฐานรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิชาเดียวกันกับสาขาวิชาของหลักสูตรปริญญาเอกที่จะเข้าศึกษาโดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม นับถึงภาคการศึกษาก่อนสุดท้ายไม่ต่ำกว่าเกณฑ์เกียรตินิยมของสถาบันที่กำลังศึกษา
3. สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ตามข้อ 1. หรือ 2. ต้องเป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา วิทยาศาสตร์ชีวภาพทุกสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพทุกสาขาวิชา
(สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด รังสีเทคนิค สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่ จุลชีววิทยา ชีววิทยา ชีวเคมี เคมี เป็นต้น)
4. กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
โดยสาขาวิชาฯ มีข้อกำหนดเพิ่มเติมดังนี้
– นักศึกษาที่สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 ต้องผ่านความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
– นักศึกษาที่สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 2.2 ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่ถูกระบุไว้ว่าด้วยการรับทุน

X