ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาโท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับรอง
2. แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
3. สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ตามข้อ 1. ต้องเป็นสาขาวิชาจุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคนิคการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีอาหารหรือเทียบเท่า หรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กันซึ่งคณะกรรมการฯ ของสาขาวิชาจุลชีววิทยา จะพิจารณาเป็นกรณีไป
4. ในกรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.50 จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านจุลชีววิทยาไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

X