วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 

 ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย                   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ชื่อภาษาอังกฤษ                Master of Science Program in Microbiology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)           วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา)

(ภาษาอังกฤษ)        Master of Science (Microbiology)

ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)           วท.ม. (จุลชีววิทยา)

(ภาษาอังกฤษ)        M.Sc. (Microbiology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1 การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ผู้เข้าศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2 การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ผู้เข้าศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดต่าง ๆ และวิทยานิพนธ์รวมแล้วไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

 รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาโท

– แผน ก แบบ ก 1 หลักสูตร 2 ปี

– แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตร 2 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับรอง

2. แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า

3. สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ตามข้อ 1. ต้องเป็นสาขาวิชาจุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคนิคการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีอาหารหรือเทียบเท่า หรือสาขาวิชาอื่นที่สัมพันธ์กันซึ่งคณะกรรมการฯ ของสาขาวิชาจุลชีววิทยา จะพิจารณาเป็นกรณีไป

4. ในกรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.50 จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านจุลชีววิทยาไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1) อาจารย์ในสาขาจุลชีววิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยา

2) ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยา

3) นักวิจัยด้านจุลชีววิทยาและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยา

4) นักวิชาการการด้านจุลชีววิทยาและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยา

5) นักวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพทางด้านจุลชีววิทยา

6) ผู้บริหารด้านการจัดการเรียนรู้

     7) ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานด้านจุลชีววิทยา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1

ผู้เข้าศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  และผู้เข้าศึกษาต้องลงเรียนรายวิชา 108781 สัมมนา 1 (Seminar 1) และรายวิชา 108782 สัมมนา 2 (Seminar 2) โดยไม่นับหน่วยกิตและต้องได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด ทั้งนี้สาขาวิชาฯ อาจกำหนดให้เรียนรายวิชาหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิตและต้องได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

แผน ก แบบ ก 2

ผู้เข้าศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต การเลือกแผนการศึกษาของผู้เข้าศึกษาแต่ละรายให้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ ประกอบด้วยการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต และการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ประกอบด้วย

 

– วิชาแกนไม่น้อยกว่า  16หน่วยกิต
– วิชาเอกไม่น้อยกว่า10หน่วยกิต
– วิชาสัมมนาไม่น้อยกว่า2หน่วยกิต
– วิชาเลือกไม่น้อยกว่า4หน่วยกิต
– วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า16หน่วยกิต

รายวิชาแกน (Core Courses)

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติการ – ศึกษาด้วยตนเอง)
108601จุลชีววิทยาระดับบัณฑิตศึกษา4(4-0-8)
(Graduate Microbiology)
108602เทคโนโลยีสารสนเทศทางจุลชีววิทยา4(3-3-10)
 (Biological Information Technology)
109700*ชีวเคมีระดับบัณฑิตศึกษา4(4-0-8)
 (Graduate Biochemistry)

115701*
ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล4(4-0-12)
 (Cellular and Molecular Biology)
115702*เทคนิคการวิจัยทางเซลล์และโมเลกุล2(1-3-4)
 (Molecular and Cellular Research Techniques)
314512*เครื่องมือวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ4(3-3-9)
 (Biotechnological Instrumentation)

 รายวิชาเอก (Major Courses)

กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาการเกษตร อาหาร และอุตสาหกรรม (Agricultural, Food and Industrial Microbiology)

 

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติการ – ศึกษาด้วยตนเอง)
108610สรีรวิทยาของจุลินทรีย์4(4-0-12)
 (Microbial Physiology)
108612จุลชีววิทยาสุขาภิบาล3(3-0-6)
 (Sanitary Microbiology)
108613การจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา3(2-3-4)
 (Quality-System Management of Microbiological Laboratory)
108630จุลชีววิทยานมและผลิตภัณฑ์นม3(3-0-6)
 (Dairy Microbiology)
108711ชีววิทยาระดับโมเลกุลของแบคทีเรียกรดแล็กติก4(4-0-12)
 (Molecular Biology of Lactic Acid Bacteria)
108730จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม4(4-0-12)
 (Industrial Microbiology)
108731จุลชีววิทยาสำหรับโรงงาน3(3-0-6)
 (Microbiology for Factory)
108810เทคโนโลยีจุลินทรีย์4(4-0-12)
 (Microbial Technology)
314541*จุลชีววิทยาประยุกต์3(3-0-6)
 (Applied Microbiology)
335611*จุลชีววิทยาอาหารขั้นสูง3(3-0-6)
 (Advanced Food Microbiology)
335612*สารเมตาบอไลท์จากจุลินทรีย์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร3(3-0-6)
 (Microbial Metabolites for Food Industry)
335613*การประเมินความเสี่ยงของความปลอดภัยทางจุลชีววิทยาในอุตสาหกรรมอาหาร3(3-0-6)
 (Risk Assessment of Microbiological Safety in Food Industry)

 กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์ (Medical Microbiology)

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติการ – ศึกษาด้วยตนเอง)
115742*ภูมิคุ้มกันวิทยาการติดเชื้อ4(4-0-12)
 (Infectious  Immunology) 
115743*จุลชีววิทยาทางชีวเวชศาสตร์4(4-0-12)
 (Microbiology in Biomedical Sciences) 

115744*
ภูมิคุ้มกันวิทยาทางชีวเวชศาสตร์4(4-0-12)
 (Immunology in Biomedical Sciences) 
115980*เทคโนโลยีอณูทางการแพทย์ระดับสูง4(4-0-8)
 (Advanced Molecular Medical Technology) 

 

กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental  Microbiology)

 

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติการ – ศึกษาด้วยตนเอง)
108621จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม4(3-3-6)
 (Environmental Microbiology)
108720จุลชีววิทยาน้ำ3(3-0-6)
 (Aquatic Microbiology)
108721จุลชีววิทยาดิน3(3-0-6)
 (Soil Microbiology)
108722   จุลชีววิทยาอากาศ3(3-0-6)
 (Aeromicrobiology)

 

หมายเหตุ 1) * หมายถึงรายวิชาของสาขาวิชาอื่น

                2)  รายวิชาเอกของทั้ง 3 กลุ่มนี้สามารถเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นกับความพร้อมของอาจารย์ผู้สอน และหัวข้อวิจัยของนักศึกษา

                3) วิชาเอกของแผนการศึกษาให้รวมถึงวิชา 1) ปัญหาพิเศษ และ 2) หัวข้อพิเศษ

 รายวิชาเลือก

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติการ – ศึกษาด้วยตนเอง)
205501ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม2(2-0-4)
 (Entrepreneurship and Innovation)

 รายวิชาเลือกหมายรวมถึง รายวิชาใด ๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือของสาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือของสถาบันอื่น ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาฯ

 รายวิชาสัมมนา ปัญหาพิเศษ หัวข้อพิเศษ และวิทยานิพนธ์ (Seminar, Special Problems, Special Topics and Thesis)

 รายวิชาสัมมนา (Seminar)

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติการ – ศึกษาด้วยตนเอง)
108781สัมมนา 11(1-0-6)
 (Seminar 1)
108782สัมมนา 21(1-0-6)
 (Seminar 2)

รายวิชาปัญหาพิเศษ และหัวข้อพิเศษ (Special Problems and  Special  Topics)

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติการ – ศึกษาด้วยตนเอง)
108761ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา3(0-9-9)
 (Special Problems in Microbiology)
108861ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยาการเกษตร อาหาร และอุตสาหกรรม3(0-9-9)
 (Special Problems in Agricultural, Food, and Industrial Microbiology)
108862    ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยาการแพทย์3(0-9-9)
 (Special Problems in Medical Microbiology)
108863 ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม3(0-9-9)
 (Special Problems in Environmental Microbiology)
108771หัวข้อพิเศษทางแบคทีเรียวิทยา3(3-0-6)
 (Special Topics in Bacteriology)
108772หัวข้อพิเศษทางเชื้อราวิทยา3(3-0-6)
 (Special Topics in Mycology)
108773หัวข้อพิเศษทางไวรัสวิทยา3(3-0-6)
 (Special Topics in Virology)

108774
หัวข้อพิเศษทางปรสิตวิทยา3(3-0-6)
 (Special Topics in Parasitology)
108775หัวข้อพิเศษทางภูมิคุ้มกันวิทยา3(3-0-6)
 (Special Topics in Immunology)

  รายวิชาวิทยานิพนธ์ (Thesis)

จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติการ – ศึกษาด้วยตนเอง)
108798วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ ก 148(0-0-0)
 (M.Sc. Thesis Scheme A 1)
108799วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ ก 216(0-0-0)
 (M.Sc. Thesis Scheme A2)

 

X