วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Biomedical Sciences

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย) วท.ม. (ชีวเวชศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Master of Science (Biomedical Sciences)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) M.Sc. (Biomedical Sciences)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1 การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ผู้เข้าศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ผู้เข้าศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวด ต่าง ๆ และวิทยานิพนธ์รวมแล้วไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1 หลักสูตร 2 ปี
แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตร 2 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับรอง โดยมีผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า
1.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า ในกรณีที่แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.50 จะต้องมีประสบการณ์การท างานสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาว่ามีศักยภาพที่จะศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้
2. สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ตามข้อ 1. จะต้องเป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทุกสาขา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพทุกสาขาวิชา
(สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด รังสีเทคนิค สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่ จุลชีววิทยา ชีววิทยา ชีวเคมี เคมี เป็นต้น)
3. กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาจะต้องมีหลักฐานรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
โดยสาขาวิชาฯ มีข้อกำหนดเพิ่มเติมดังนี้
– นักศึกษาที่สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 ต้องผ่านความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1) งานวิชาการ ได้แก่ การเป็นอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ในสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานลักษณะอื่น เช่น สถาบันวิจัย กรม กอง หรือองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับชีวเวชศาสตร์
2) นักวิทยาศาสตร์ในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวเวชศาสตร์ เช่น อุตสาหกรรมอาหารและยา และอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
3) งานฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค และฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวเวชศาสตร์ เช่น เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ และสารเคมีทางวิทยาศาสตร์
4) งานทางวรรณกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานเขียน แปล ตรวจแก้ไข หรือเรียบเรียงเนื้อหาทางชีวเวชศาสตร์
5) ผู้บริหารองค์กรหรือหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์
6) อาชีพอิสระอื่น ๆ ที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตร

 แผน ก แบบ ก 1

ผู้เข้าศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต และนักศึกษาต้องลงเรียนรายวิชา 115791 สัมมนาชีวเวชศาสตร์ 1 (Seminar in Biomedical Sciences I) 115792 สัมมนาชีวเวชศาสตร์ 2 (Seminar in Biomedical Sciences II) และ 115793 สัมมนาชีวเวชศาสตร์ 3 (Seminar in Biomedical Sciences III) โดยไม่นับหน่วยกิตและต้องได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด ทั้งนี้สาขาวิชาฯ อาจกำหนดให้เรียนรายวิชาหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิตและต้องได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 แผน ก แบบ ก 2

ผู้เข้าศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต ประกอบด้วย
– รายวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต
– รายวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
– รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
– รายวิชาสัมมนา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
– วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต

รายวิชา
รายวิชาของการศึกษาในระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จะแบ่งเป็น รายวิชาแกน รายวิชาเอก รายวิชาเลือก และรายวิชาสัมมนา ปัญหาพิเศษ ประเด็นปัจจุบัน และวิทยานิพนธ์ ตามโครงสร้างหลักสูตรแผน/แบบต่าง ๆ ของการศึกษาในแต่ละระดับ ดังต่อไปนี้

รายวิชาแกน (Core Courses)

115602   วิธีวิจัยและสถิติสำหรับชีวเวชศาสตร์                                                                                     4(4-0-12)
(Research Methods and Statistics in Biomedical Sciences)
115603   การดูแลและใช้สัตว์ทดลอง                                                                                                  2(1-3-4)
(Care and Use of Laboratory Animals)
115604   หลักพื้นฐานทางชีวเวชศาสตร์ 1                                                                                          4(4-0-12)
(Fundamental Biomedical Sciences I)
115605   หลักพื้นฐานทางชีวเวชศาสตร์ 2                                                                                          4(4-0-12)
(Fundamental Biomedical Sciences II)
115701   ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล                                                                                          4(4-0-12)
(Cellular and Molecular Biology)
115702   เทคนิคการวิจัยทางเซลล์และโมเลกุล                                                                                  2(1-3-4)
(Molecular and Cellular Research Techniques)
115703  เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเวช                                                                                                2(1-3-4)
(Biomedical Laboratory Techniques)

รายวิชาเอก (Major Courses) แบ่งออกเป็น 

  1. กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)
  2. กลุ่มวิชาสรีรวิทยา (Physiology)
  3. กลุ่มวิชาเซลล์และโมเลกุลทางการแพทย์ (Cellular and Molecular Medicine)
  4. กลุ่มวิชาอันตรกิริยาระหว่างตัวให้อาศัยและจุลชีพก่อโรค (Host/Pathogen Interactions)
  5. กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา (Pathobiology)
  6. กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา (Pharmacology and Toxicology)

 

X