วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

“ประสานความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน การวิจัย และการตอบแทนสังคม”

X